kunstonderzoek

binnenkort:

activiteiten van het platform, van hogescholen en anderen

verleden:

Maastricht, Jan van Eyck Academy

MERIAN Launch event

AHK Reinwardt Academie, Hortusplantsoen 2 Amsterdam

kick off Professional Doctorate Kunst + Creatief

De Kadeboot op culturele vrijhaven De Nijverheid in Utrecht

hello/goodbye netwerkborrel

in je eigen omgeving / via je smartphone

DWAALTOCHTEN

online (host MERIAN / Hogeschool Zuyd and Universiteit Maastricht)

MCICM symposium ‘Towards 2040: Creating Classical Music Futures

Naturalis Biodiversity Center, Leiden

Smart Culture Conference 2019

Nieuws vanuit NWA Route Kunst

Michel van Dartel is het nieuwe boegbeeld

Janneke Wesseling gaat binnenkort met emeritaat en heeft daarom onlangs haar taken als boegbeeld van de route Kunst neergelegd. Zij stelde Michel van Dartel voor als haar opvolger, een voorstel dat door de stuurgroep van de route Kunst van harte werd ondersteund. Van Dartel is directeur van het platform voor kunst en mediatechnologie V2_Lab in Rotterdam en lector bij Avans Centre for Art Design and Technology.

Van Dartel kan zich goed vinden in de doelen van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) en in de missie van de route Kunst zoals geformuleerd onder het voorzitterschap van Wesseling. Van Dartel: “Ik ervaar het vertrouwen dat de stuurgroep van de route Kunst in mij heeft als een enorme stimulans, ook voor het werk dat ik als directeur en lector doe.”

In dit artikel stelt hij zich voor.

ArtEZ Platform for Research Interventions of the Arts (APRIA)

New issue of APRIA Journal, Urgent Publishing

Announcing the new issue of APRIA Journal, Urgent Publishing, edited by Miriam Rasch and Nishant Shah, with contributions by Florian Cramer, Labor Neunzehn, Miriam Rasch and Paul Soulellis.

 

Urgent Publishing delves into the question of how publishers can keep up standards of quality and care for their audiences in a sphere that is increasingly dominated by breaking news, hype cycles and metrics. How can a different approach to the timeframes or tempo of publishing help in building relevant publics for content? Beyond the commodified practices of publishing one-off objects, how can publishing be a tool for critical community building?

The full issue is now available online and as a downloadable pdf.

To read, visit: apria.artez.nl/issue/urgent-publishing

About APRIA

APRIA (ArtEZ Platform for Research Interventions of the Arts) is a digital platform that curates an open-access, peer-reviewed journal (APRIA journal) and showcases the latest in art research at ArtEZ. APRIA platform also publishes high-impact essays, image and sound contributions that examine art and interventions of the arts in relation to science and society. An annual Open Call encourages students, artists, and researchers affiliated with ArtEZ to submit their own contributions. APRIA is an initiative of ArtEZ University of the Arts, ArtEZ Press and ArtEZ Studium Generale. apria.artez.nl

Invitation to an initiative of the Institute of Cartopology 20-21 August

CORRECTIONVILLE #01

You are cordially invited to CORRECTIONVILLE #01 which will focus on the cartopological craft by facilitating workplaces and dealing with documentation and observation techniques through workshops. Lectures will be organized to further explore the theoretical cartopological framework. CORRECTIONVILLE #01 is an initiative of the Institute of Cartopology. As such, it forms a part of Marlies Vermeulen’s PhD research at Zuyd University, Research Centre for Arts, Autonomy and the Public Sphere and of MERIAN. The first edition will take place at HX Hoogcruts 47, Noorbeek (NL). Like any city, CORRECTIONVILLE #01 is growing organically and not every square meter is planned. CORRECTIONVILLE #01 is open to initiatives from other mapmakers to claim a place and experiment! Apply before July 15.

More information www.cartopology.institute

Correctionville #1

PhD Marlies Vermeulen

ArtEZ lectoraat Theorie in de Kunsten:

Het nieuwe APRIA Journal is uit: Time Matters.

Dit nummer van APRIA, Time Matters, is samengesteld en geredigeerd door het lectoraat ArtEZ Theorie in de Kunsten. Al deze gerecenseerde artistieke (onderzoeks)bijdragen en academische bijdragen zijn speciaal gemaakt en geschreven naar aanleiding van het vierdelige Time Matters seminar (2019-2020). Het doel van de publicatie en het seminar is om de veranderende concepten van tijd in de kunsten en andere epistemische velden collectief te onderzoeken, en om alternatieve – op verleden, heden en toekomst gerichte – temporaliteiten te verkennen en te testen.

 

https://apria.artez.nl/issue/time-matters/

Kleine projecten voor NWA Routes

aanvraag van ACKnowledge gehonoreerd

De aanvraag van Artists Community Knowledge (ACKnowledge), bestaande uit drie deelprojecten, is gehonoreerd.

ACKnowledge onderzoekt kunst als een alternatieve vorm van kennisproductie, gedefinieerd als een van de drie ‘gamechangers’ binnen de route Kunst. De deelprojecten richten zich op drie verschillende gebieden, namelijk: kunstbibliotheken, kunstenaarscollectieven en materiële ambachtelijke praktijken van kunstenaars.

Artistiek onderzoek

Het doel van dit project is om deze nieuwe vormen van kennis te ontsluiten. De deelprojecten zullen in kunstpraktijken impliciete, belichaamde en gesitueerde kennis vertalen naar expliciete en meer algemeen toegankelijke kennis en onderliggende concepten onderzoeken.

De deelprojecten zullen worden uitgevoerd als artistiek onderzoek – dat wil zeggen, volgens Borgdorffs definitie, als “onderzoek in en door de kunstpraktijk” dat “het artistieke en het academische verenigt in een onderneming die impact heeft op beide domeinen”. (1) De overkoepelende onderzoeksvraag voor de drie deelprojecten is: hoe kunnen we kennis die belichaamd is in hedendaagse kunstpraktijken onthullen en delen met een groter publiek?

 

Lees meer over de Route Kunst, dit project, de betrokken onderzoekers en instellingen en de partners

 

Hanze Hogeschool has a

vacancy PhD candidate Art & Society

The Research Centre Art & Society currently has a vacancy for a PhD candidate Art & Society.

As PhD student, you will be working at the Research Centre Art & Society. Based on their research proposal the chosen candidate will be placed in a certain research group. The artistic PhD programme is part of GRASP (Groningen Research Arts and Society Platform). This is a partnership between Hanze UAS and the University of Groningen. The research must therefore have the character of artistic research. In view of the composition of the research portfolio of the research centre Art & Society, candidates in particular who are to conduct research in the visual arts domain are invited to respond. The supervision will be shared between a professor of the University of Groningen, as the lead supervisor, and the professor of Hanze UAS will be the co-supervisor.

Closing date: 24 january 2021. More information and full vacancy can be found here

kunst onderzoek vervolgaanvraag gehonoreerd

toekenning platformsubsidie door SIA voor komende twee jaar

De komende twee jaar zal het platform weer ondersteund worden door Regieorgaan S|A met een bijdrage uit de Platformregeling II. Daar zijn we heel blij mee: het geeft ons de kans om verder te bouwen aan een landelijk netwerk van onderzoek en onderzoekers in de kunsten.

Samenvatting uit de aanvraag

Kunst Onderzoek is een inhoudelijk onderzoeksnetwerk voor alle kunstlectoraten in Nederland. Het platform heeft als doel om onderzoek in de kunsten op de kaart te zetten en samenwerking te stimuleren. Kunst en ontwerpende disciplines hebben het vermogen om nieuwe ontwikkelingen in gang zetten in cultuur, politiek, economie, onderwijs en wetenschap. Om ons toekomstige werelden voor te kunnen stellen is het noodzakelijk om het onderzoekspotentieel van de kunsten te verkennen, te articuleren en te mobiliseren. Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor onderzoek in de kunsten. Het platform Kunst Onderzoek fungeert als spreekbuis en denktank voor kunstlectoraten in actuele debatten over kunst, onderzoek en kunstonderwijs. Via dit platform wordt er kennis gedeeld en formuleren we gemeenschappelijke standpunten.

Kunst Onderzoek richt zich de komende periode op:

  • een verdieping van het inhoudelijke debat op het gebied van onderzoek in de kunsten
  • duurzame samenwerking tussen kunstlectoraten onderling en tussen kunst, onderwijs en onderzoek
  • verstevigen van de relatie tussen kunstonderzoek en kunstonderwijs
  • versterking van kwalitatieve onderzoeksgroepen aan kunsthogescholen door te werken aan manieren waarop je onderzoek inricht en organiseert
  • de derde cyclus in de kunsten in Nederland (zowel PD als PhD of andere trajecten)
  • aansluiting en kritische input op, en bijdrage aan beleidsagenda’s op het gebied van praktijkgericht onderzoek, wetenschap en kunsten
  • planontwikkeling voor een nationale onderzoeksomgeving, waaronder het bouwen aan een landelijke community van praktijkgericht onderzoek in de kunst

 

In de nieuwe periode wil het platform naast onderzoekers vanuit de kunstdisciplines, ook
nadrukkelijk lectoraten en onderzoekers uitnodigen die zich bezighouden met de meer exploratieve, experimentele en kritische dimensie van de esthetische praktijk bv. vanuit de vakgebieden design, mode, beeldcultuur en technologie. Ook worden initiatieven en activiteiten ontwikkeld om de culturele sector en de kunstpraktijk zelf nog meer en beter te verbinden aan het praktijkgericht onderzoek in de kunsten.

Gepubliceerd: SIA Verkenning

Versterking van praktijkgericht onderzoek aan kunsthogescholen

Dit voorjaar is de Verkenning naar de versterking van praktijkgericht onderzoek aan kunsthogescholen gepubliceerd. Het hele rapport is hier te vinden.

 

Praktijkgericht onderzoek aan kunsthogescholen een inspiratiebron voor innovatie en vernieuwing van zowel de kunstpraktijk zelf, als van de aanpak van economische en sociale maatschappelijke vraagstukken. Deze potentie is groot maar wordt nu nog niet optimaal benut. Om deze bijdrage beter te kunnen leveren is het noodzakelijk om het onderzoek in deze context te versterken.

 

Naar aanleiding van een verzoek van de kunsthogescholen om ondersteuning van de capaciteitsopbouw in onderzoek aan kunsthogescholen heeft SIA deze Verkenning uitgevoerd. Verschillende lectoraten hebben deelgenomen aan de werksessies. Ook was het platform vertegenwoordigd in de klankbordgroep.

website voor reflectie op kunst en de kunstenaar tijdens de corona crisis

Initiatief en oproep voor bijdragen: corona-kunst.nl

Het lectoraat Autonomie en Openheid in de Kunsten (Hogeschool Zuyd) heeft corona-kunst.nl gelanceerd: een digitale ruimte voor reflectie op kunst en de kunstenaar in tijden van corona. Bijdragen zijn welkom.

Met informatie over het initiatief, bijdragen van anderen en een oproep om mee te doen: http://corona-kunst.nl/

beleid

ontwikkelingen derde cyclus

Het Minsterie van OCW heeft het rapport “Onderzoek Derde cyclus hbo in het buitenland & samenwerking hbo en wo in onderzoek in Nederland” met de Tweede Kamer gedeeld, dat was uitgezet met het oog op de beleidsvorming ten behoeve van de Strategische Agenda. Hierin een uitvoerig overzicht van de stand van zaken van de derde cyclus in het buitenland, met speciale aandacht voor de kunsten. Hier vind je het rapport.

 

De Vereniging Hogescholen en VSNU hebben in september een gezamenlijke position paper gepubliceerd voor de doorontwikkeling van het binair stelsel. Hierin is de derde cyclus een belangrijk onderwerp. De hogescholen hebben aangegeven zelfstandig derde cyclus opleidingen – volgend op een master – aan te willen bieden, leidend tot bijvoorbeeld een professional doctorate.

“De hogescholen gaan gezamenlijk verkennen, op basis van deze randvoorwaarden, hoe deze derde cyclus opleidingen binnen het hbo vorm kunnen krijgen. Zij zullen dit doen in overleg met de universiteiten. De hogescholen zijn er een voorstander van dat er extra middelen beschikbaar komen om deze opleidingen te bekostigen, om er vervolgens door middel van pilots in specifieke sectoren ervaring mee op te doen. Hierbij wordt in eerste instantie gedacht aan de creatieve sector, maar zeker ook aan de paramedische en technische sector.” Hier vind je de position paper.

Extra

Verkenning SIA onderzoeksgroepen kunsthogescholen

Regieorgaan SIA start een verkenning naar hoe het praktijkgericht onderzoek van kunsthogescholen een grotere bijdrage kan leveren aan maatschappelijke uitdagingen, het kunstonderwijs en de kunsten zelf.

Het gaat om een verkenning naar de wijze waarop onderzoeksgroepen van kunsthogescholen versterkt kunnen worden.  De hoofdvraag van de verkenning luidt: “Hoe kunnen de onderzoekgroepen van de kunsthogescholen meer bijdragen aan de maatschappelijke uitdagingen en de versterking van het onderwijs?” Deze verkenning moet leiden tot een advies dat gedragen wordt door onderzoekers, de beroepspraktijk en bestuurders en aanknopingspunten bieden voor een capaciteitsprogramma dat SIA overweegt te ontwikkelen.

Regieorgaan SIA wil met de verkenning komen tot een advies en een agenda voor de versterking van het praktijkgericht onderzoek in de kunsten en creatieve industrie. Daarbij wordt ook gekeken naar de randvoorwaarden waaronder financiering voor onderzoek in de sector kansrijk zijn. Het advies moet eind 2019 klaar zijn.

 

Lees verder op de website van SIA.

kunst onderzoek