De Academies van Bouwkunst, Divers

Future Urban Regions

Lector:

Eric Frijters

Domein: architectuur en stedenbouw.

Het lectoraat Future Urban Regions onderzoekt stedelijke (eco)systemen en vernieuwende ontwerpmiddelen voor de bestaande stad. Vanuit een veranderend begrip van (ruimte)gebruik werkt zij aan de verbetering van de stedelijke milieuprestatie, de economische situatie, en/of sociaal-culturele participatie. Deze transitieagenda is leidend voor de opgaven van (specifieke vormen van) ontwerpend onderzoek, die in opdracht van lokale en regionale overheden zijn ingebed in het onderwijscurriculum van de zes Nederlandse Academies van Bouwkunst. Het gaat dan om deze opgaven: de energietransitie, materialencycli, vitale economie, de gezonde stad, sociaal-culturele verbondenheid en veerkrachtige infrastructuur.

FUR is een gezamenlijk initiatief van de zes Academies van Bouwkunst. Alle zes hebben ze één of meerdere kenniskringleden in dienst. De Academie van Bouwkunst Amsterdam (AhvK) is penvoerder.  Door de excentrieke verbintenis is FUR gevestigd in alle zes steden waar de Academies gevestigd zijn (Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Groningen, Rotterdam en Tilburg).

De Academies van Bouwkunst, Divers

Future Urban Regions

Lector:

Eric Frijters

Steekwoorden:

metabolisme
ontwerpend onderzoek
stedelijke ontwikkeling
transitatie