onderzoeksproject:

Leergemeenschappen Cultuureducatie

Partner:

Kunst & Cultuur (Groningen)
Compenta (Drenthe)
vele basisscholen/IKC’s, culturele instellingen en zelfstandige kunstenaars(collectieven)

In de provincies Groningen en Drenthe wordt binnen de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit II gewerkt aan de ontwikkeling van cultuureducatie. Dit richt zich op samenwerkingstrajecten tussen basisscholen/IKC’s en culturele partners, in de vorm van leergemeenschappen cultuureducatie. In een participatief praktijkonderzoek werken de betrokken onderzoekers nauw samen met onderwijs, culturele en ondersteuningsinstellingen aan de ontwikkeling van deze leergemeenschappen, met daarin specifieke aandacht voor de individuele leerling.

Het onderzoek zal in kaart brengen wat de waarde is van leergemeenschappen cultuureducatie voor de betrokken scholen en hun culturele partners in het totaal van hun cultuureducatie activiteiten, hoe die waarde geoptimaliseerd kan worden, en hoe die zich vertaalt naar de leerling. De doelstelling van dit onderzoek is daar een systematische maar contextafhankelijke heuristiek voor te ontwikkelen die toekomstige leergemeenschappen kan versterken en waar ondersteuningsinstellingen hun werkwijze op aanpassen Ons uitgangspunt hierbij is dat dit alleen kan functioneren als deze voor elke specifieke situatie wordt aangepast en we dit niet als een voorschrijvend model opvatten.  Het is daarom van het grootste belang dat het model uit directe ervaringen in de praktijk tot stand komt. Dit onderzoek draagt daarmee bij aan de verdere ontwikkeling van cultuureducatie in het basisonderwijs in Groningen en Drenthe.

onderzoeksproject:

Leergemeenschappen Cultuureducatie

Partner:

Kunst & Cultuur (Groningen)
Compenta (Drenthe)
vele basisscholen/IKC’s, culturele instellingen en zelfstandige kunstenaars(collectieven)

looptijd:

2017- 2021

omvang:

middelgroot project (>250k)

financiering:

anders

Steekwoorden:

basisonderwijs
cultuureducatie
cultuureducatie met kwaliteit
kunsteducatie
leergemeenschappen