Onderzoeksproject:

Curious Hands

Partner:

Rijksuniversiteit Groningen (penvoerder)
Openbaar Onderwijsgroep Groningen (OOG)
Frysk Lab

looptijd: 48 maanden (2020-2024) | groot project >500k | financiering: NWO Smart Culture

Van oudsher is het Nederlandse onderwijs gebaseerd op het idee dat kennis, cognitie en leren, abstracte processen zijn in het individuele brein en gescheiden zijn van het lichaam, van de materie en van het sociale. Op dit moment neemt de erkenning van het belang van materialiteit en belichaming in het onderwijs toe. Daarbij spelen er sinds 2014 landelijke ontwikkelingen in de richting van beter techniekonderwijs, maakonderwijs en digitale geletterdheid in het onderwijscurriculum van het voortgezet onderwijs.

Dit onderzoek laat zien hoe de kunst en artistieke leerprocessen kunnen fungeren als een inspiratie voor onderwijsvormen waarin het belang van materialiteit en belichaming wordt hersteld. Het richt zich op het vormgeven van onderwijs in Educational Laboratories (afgekort E-labs) waarin belichaming en materialiteit een rol spelen tijdens het leren door te maken. De onderzoeksvraag van het project leidt: Hoe kunnen we leersituaties in E-Labs op middelbare scholen zo vormgeven dat de voordelen van de materialiteit voor leerlingen maximaal worden? Doelstellingen zijn: bijdragen aan de ontwikkeling van onderwijs in een richting waarin materialiteit erkend wordt als een drijvende kracht achter pedagogische ontwikkelingsprocessen; Kennis opdoen over belichaming, materialiteit, stilzwijgende kennis in E-labs in het Nederlandse secundair onderwijs; het ontwerpen van een leeromgeving zodanig dat het leerlingen in staat stelt om hun (zintuigelijk) handelingsrepertoire tijdens het leerproces te verdiepen en te verbreden.

 

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen richtinggevend zijn voor het ontwikkelen van een ‘maak’ didactiek voor beeldend onderwijs in combinatie met digitale technologielaboratoria. Het onderzoek is ingebed in de Onderzoeksgroep Kunsteducatie onder leiding van lector prof.dr. Evert Bisschop Boele van Kenniscentrum Kunst & Samenleving. Het past binnen de onderzoekslijn ‘Kunst, Leren & Participeren’ en richt zich op leer- en educatieprocessen in de samenleving. Hierin wordt onderzoek gedaan naar zowel het verstevigen van de positie van de kunsteducatie binnen het Nederlandse educatiesysteem als aan de ontwikkeling van lerende omgevingen waarin kunst de katalysator is. Tevens sluit het onderzoeksprogramma aan bij het onderzoeksgebied van Ann-Sophie Lehmann, Professor of Art History & Material Culture. Zij ontwikkelt een proces gebaseerde benadering van kunst en visuele materiële cultuur. In dit onderzoek werken studenten uit de diverse lerarenopleidingen van de Hanzehogeschool, docenten uit het voortgezet onderwijs (OOG), partners uit de Creatieve Industrie (Frysk Lab), en leden van de Onderzoeksgroep Kunsteducatie samen.

Onderzoeksproject:

Curious Hands

Partner:

Rijksuniversiteit Groningen (penvoerder)
Openbaar Onderwijsgroep Groningen (OOG)
Frysk Lab

looptijd:

48 maanden (2020-2024)

omvang:

groot project >500k

financiering:

NWO Smart Culture

Steekwoorden:

cultuureducatie
kunsteducatie
lichamelijkheid en materialiteit
maakonderwijs
voortgezet onderwijs